Экзаменационные требования

10-ый КЮ — 6-ой КЮ (белый пояс)

5-ый КЮ — 1-ый КЮ (коричневый пояс)


1-ый ДАН (СЁ ДАН)

2-ой ДАН (НИ ДАН)

3-ий ДАН (САН ДАН)

4-ый ДАН (ЁН ДАН)

5-ый ДАН (ГО ДАН)

6-ой ДАН (РОКУ ДАН) / Ренши

 • минимальный стаж занятий: 20 года
 • минимальный возраст: 41 лет
 • ЧОУН-НО-КУН
 • ЧИКИН (ЦУКЭН)-СУНАКАКЭ-НО-ЭКУ

7-ой ДАН (НАНА ДАН) / Кёси

 • минимальный стаж занятий: 26 года
 • минимальный возраст: 47 лет
 • УРАСОЭ (УРАСИ)-НО-КУН
 • KКобудо История

8-ой ДАН (ХАТИ ДАН)

 • минимальный стаж занятий: 32 года
 • минимальный возраст: 53 лет
 • ЧИНЭН-СИКИЯНАКА-НО-КУН

9-ый ДАН (КУ ДАН) / Ханси

 • минимальный стаж занятий: 40 года
 • минимальный возраст: 61 лет

10-ый ДАН (ДЗЮ ДАН)

 • минимальный стаж занятий: 50 года
 • минимальный возраст: 71 лет