Tesshinkan Logo

     Home  H O M E

     Kontakt  Kontakt

     YouTube-Kanal  YouTube-Kanal

     pdf Tesshinkan Flyer  Tesshinkan Flyer


Stiloberhaupt Stiloberhaupt

10 Regeln 10 Regeln

Geschichte Geschichte

Stammbaum Stammbaum

Waffen Waffen

KATA KATA


DÔJÔ DÔJÔ

DAN Liste DAN-Liste

Termine Termine

Berichte Berichte

Prüfungswesen Prüfungswesen

Wettkampfregeln Wettkampfregeln


News News

Download Download

Okinawa Reisefsührer Okinawa
            Reiseführer

Shop Shop

Links Links

Impressum Impressum

Datenschutz Datenschutz

RYÛKYÛ   KOBUDÔ   TESSHINKAN   KATABÔ - KATA:
BÔ-NO-KIHON
SHÛSHI-NO-KUN (SHÔ)
SAKUGAWA-NO-KUN (SHÔ)
SHÛSHI-NO-KUN (DAI)
SAKUGAWA-NO-KUN (DAI)
SHIRATARU-NO-KUN
YONEGAWA (YUNIGA)-NO-KUN
CHOÛN-NO-KUN
CHIKIN (TSUKEN)-SUNAKAKE-NO-ÊKU
URASOE (URASHI)-NO-KUN
CHINEN-SHIKIYANAKA-NO-KUN
SUEYOSHI-NO-KUN


SAI - KATA:
CHIKIN (TSUKEN)-SHITAHAKU-NO-SAI
CHATAN-YARA-NO-SAI
HAMA-HIGA-NO-SAI
TAWATA-NO-SAI
KUGUSHIKU (KOJÔ)-NO-SAI


TEKKÔ - KATA:
MAEZATO-NO-TEKKÔ


NUNCHAKU - KATA:
MAEZATO-NO-NUNCHAKU
AKAMINE-NO-NUNCHAKU


TUNFÂ - KATA:
HAMA-HIGA-NO-TUNFÂ


TINBÊ - KATA:
KANEGAWA-NO-TINBÊ


KAMA - KATA:
KANEGAWA-NO-NICHÔ-GAMA